The Era of the Beautiful Sky of Lanna Kingdom

July 16 - August 15

Grand Opening Ceremony of the joint art exhibition at Fah Lanna Spa – Old City branch, 5pm – 8pm. Exhibiting the work of 20 contemporary Lanna artists in our spa and Cafe.

You are cordially invited to join us for this opening ceremony, to meet the artists, enjoy a traditional Lanna dance performance and mingle with locals.

The exhibition is free of charge. It will be on display from 16th June to 15th August from 11 am to 17 pm.

กาลเวลาแห่งฟ้าล้านนา

ห้วงเวลาใต้ฟ้าอันงดงามแห่งอาณาจักรล้านนา เป็นการแสดงผลงานร่วมระหว่างศิลปินยุคเก่ากับยุคใหม่ของล้านนา ที่ผ่านกาลเวลาที่มีทั้งความงามความมืดดำ มีความสุขและทุกข์ระทม ที่เราได้ฟันฝ่ามาด้วยความอุตสาหะพากเพียร สร้างผลงานทางด้านศิลปะ เพื่อเผยแพร่ความงามจินตนาการและความรู้สึกเบื้องลึก ออกมาให้ผู้คนได้ชื่นชมความงามเหล่านั้น เรามีความสุขที่ได้เห็นผู้คนมีรอยยิ้มอันงดงามบนใบหน้า ในการสัมผัสผลงานศิลปะเหล่านั้น บ้างก็เกิดจินตนาการใหม่ๆเกิดขึ้นจนล้นเหลือคำจะบรรยาย งดงามและแตกต่างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตใดมาจำกัด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจินตนาการที่ดีและงดงามทางด้านศิลปะ ที่พัฒนาการจากกาลครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันกาล และจะหยั่งรากฝังลึกสืบทอดองค์ความรู้แห่งความงามด้านจิตนาการและวัฒนธรรมสืบต่อไป ตราบจนชั่วฟ้าดินสลายของกาลเวลา

Event Details

Timing: 11am - 5pm
Location:

Fah Lanna Spa

088 804 9984 Email Facebook