ART for AIR at The Meeting Room Art Gallery

February 9 - February 28

Art collaboration with Breath Council, The Chiang Mai City Arts & Culture Centre and Local Artist Community – The Meeting Room Art Gallery is proud to present ” ART for AIR ” group exhibition by Jirawat Navachak | Pawnthep Chitphong | VandalOne | Peungboon Jaiyen | Wannawit Patteep – Art Curator by U Bat Sat

Now is on view until 28 February 2021 at The Meeting Room Art Gallery | Daily Hours : 12 pm – 6 pm or Call ahead for appointment @ 080-627-9219 ( Kavin Trikittiwong – Director )

The grand opening will be held on Sunday 14 February at Three King Monument @ 4:30 pm – 9:30 pm including Live Music, Art Performance and Film. Please feel free to join us and be a part of constructive dialogue for our clean air !

For more information :
https://www.artforair.org

https://web.facebook.com/artforaircnx/

https://breathcouncil.org

____________________
ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง สภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ พื้นที่ทางศิลปะอิสระ นักวิชาการ ศิลปิน นักสร้างสรรค์ และนักกิจกรรม ที่เล็งเห็นวิกฤติปัญหาฝุ่นควันในเมืองเชียงใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้นิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ ART for AIR โดยเน้นกระบวนการ การมีส่วนร่วม วิพากษ์ ร่วมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้ รวมถึงข้อเสนอแนะที่น่าสนใจต่อประเด็นวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคนี้

ปัญหาดังกล่าว เชื่อมโยงผู้คน ต่างความเชื่อ ต่างชาติพันธุ์ ให้หันมาร่วมแบ่งปันข้อมูล วัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ อันจะเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อค้นหาทางออกจากวิกฤติครั้งนี้โดยไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลัง

นิทรรศการนี้ จึงไม่ใช่เพียงผลสัมฤทธิ์ของ โครงการประมูลผลงานศิลปะ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาแต่ยังเป็นหมุดหมาย ณ จุดเริ่มต้นของการเข้ามามีส่วนร่วม และการแสดงจุดยืน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบผ่านการแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม

นิทรรศการ ART for AIR จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ทางศิลปะทั่วเขตเมืองเก่า เทศบาลนครเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม อ.สันกำแพง ฯลฯ โดยสามารถติดตามข่าวสาร พื้นที่จัดแสดง ข้อมูลศิลปิน และนักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการได้จาก www.artforair.org

รายชื่อศิลปิน
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
บู้ซือ อาจอ
Chiang Mai Performance Art Group
กลุ่มละครละอ่อนฮักดี
Christopher Stern
ddmy studio
ดิสรณ์ ดวงดาว
Hong Kanjana
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์
อินสนธิ์ วงศ์สาม
เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
จิรวัฒน์ นาวาจักร์
Jood Jung
Kaladoo Coolada
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
คเณศ นิ่มวัฒน์ (เพชร)
กมล เผ่าสวัสดิ์
กวิตา วัฒนะชยังกูล
กรกฤต อรุณานนท์ชัย
Look Comb (อิสรากาญจน์ ยิ่งยง)
ลักษณ์ ใหม่สาลี
Methagod Thep
มิตร ใจอินทร์
Myrtille Tibayrenc
ณัฐภัทร แผ่ทอง
นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ
ภัทรวดี ภัทรนาวิก
เป็นเอก รัตนเรือง
พึ่งบุญ ใจเย็น
ภัทรกร สิงห์ทอง
พิชัย พงศาเสาวภาคย์
พิชากร ชูเขียว
ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
พรเทพ จิตผ่อง
ปรัชญา พิณทอง
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
สาครินทร์ เครืออ่อน
สัญชัย ชัยนันท์
สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์
DJ Shaky
ศิริพจน์ ศรีวิรัตน์
สิทธิกร ขาวสะอาด
สมลักษณ์ ปันติบุญ
Sonoko Prow
สุดาภรณ์ เตจา
ศุภชัย ศาสตร์สาระ
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
สุรเจต ทองเจือ
สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
อุบัติสัตย์
อุดม ฉิมภักดี
อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
Vandal One MC
วัลลภ หาญสันเทียะ
วรรณวิทย์ เพ็ชรตีบ
วีระชัย จารย์รัตน์
ยุพา มหามาตร

Event Details

Timing: 12pm - 6pm
Location:

The Meeting Room Art Gallery

080 627 9219 Email Facebook